بازداشت یک معلم در شهرستان دشتیاری

روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حسین مهدی پور معلم ساکن شهرستان دشتیاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، حسین مهدی پور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

حسین مهدی معلم ساکن شهرستان دشتیاری واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

Published by humanrightsiran_2019

فعال حقوق بشر ایران، فعال حقوق کارگری، مدنی،زنان و محیط زیست

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: